icon-twitter icon-facebook icon-youtube

Algemene voorwaarden BABOBA Organic Luxury, Prins Bernhardstraat 5721GC, Asten   T:0493-242104

KVK: 51229757   BTW: NL216370024B01

Artikel 1 - Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tusen ondernemer en consument. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op iedere aankoop in de fysieke winkel van BABOBA organic Luxury te Asten.

1.2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden altijd beschikbaar gesteld aan de consument. De consument kan deze algemene voorwaarden te alleen tijde vinden op www.baboba.nl of deze in papiere versie inzien in de fysieke BABOBA winkel te Asten.

Artikel 2 - Het aanbod

2.1. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

2.2. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van deze overeenkomst. 

2.3. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van het product.

Artikel 3 - De overeenkomst

3.1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

3.2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronisch eweg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding neit door de ondenemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3.3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondenemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronisch eoverdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondenmer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

3.4. De onenemer kan zich -  binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichting kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede groneden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoerin bijzondere voorwaarden te vebinden.

3.5. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 4 - Herroepingsrecht bij levering van producten

4.1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.

4.2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4.3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, schriftelijk kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument schriftelijk of per email te doen. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepinsgrecht dient de klant het product binnen 14 dagne retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld doormiddel van een bewijs van verzending.

4.4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Artikel 5 - Kosten in geval van herroeping

5.1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

5.2. Indien de ocnsuemnt een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van de complete terugzending overlegd kan worden.

Artikel 6 - Uitsluitend herroepingsrecht

6.1. De ondernrmer kan het herroepinsgrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3.

6.2.  Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a) die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d) die snel kunnen bederven of verouderen
e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft.
f) voor hygiënische producten, zoals cosmetica en make-up waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;

Artikel 7 - De prijs

7.1. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk en zetfouten. Voor de gevolgen van druk en zetfouten wordt geen aanspraklijkheid aanvaard. Bijd ruk en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
7.2. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn incluief btw.

Artikel 8 - Conformiteit en garantie
8.1. De ondernemer staat er voor in dat het product voldoet aan de overeenkomst, die in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke beaplingen en/of overheidsvoorschriften. 

8.2. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen na 2 dagen na levering of ondervinding aan de ondernemer schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de orginele verappking en in nieuwstaat verkerend.

8.3. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondenemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschikheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

8.4. De garantie geldt niet indien:
a) De consument de geleverde producten zelf heeft gereapeerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
b) De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
c) De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 Artikel 9 - Levering en uitvoering
9.1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoerin van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
9.2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt als zijnde afleverings adres.
9.3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uivoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indine de gezorging vertraging ondervindt, of indine een bestleling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de ocnsument hiervan uiterlijk 30 dage nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op shadevergoeding.
9.4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
9.5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagne na ontbinding, terugbetalen.
9.6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorgin zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekeing vna de ondernemer.
9.7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument.

Artikel 10 - Betaling
10.1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigende bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 4 lid 1.
10.2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermeld ebetaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
10.3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het rech tom de vooraf aan de consuemnt kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 11 - Klachtenregeling
11.1. Klachten kunnen uitsluitend schriftelijk via post of email bij BABOBA worden ingediend.
11.2  Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagne volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat d econsuemnt de gebreken heeft geconstateerd.
11.3. Bij de ondernemeringediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagne gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een beriht van ontvangst en een indicatie wanneer de consuemnt een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
11.4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat ene geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
11.5. Indien een klacht gegrond wordt gevonden door de ondernemer, zal d eondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kostenloos vervangen of repareren.

Artikel 12 - Cadeaubonnen en Tegoedbonnen
12.1 Een uitgegeven cadeaubon en/of tegoedbon is nimmer inwisselbaar voor geld.
12.2 Op grond van de specifieke aard van de cadeaubon en/of tegoedbon is het herroepingsrecht niet van toepassing.
12.3 Een tegoed en/of cadeaubon is nimmer inwisselbaar voor een nieuwe tegoed en/of cadeaubon.
12.4 Een tegoed en/of cadeaubon is 2 jaar geldig na uitgifte en verliest na het verstrijken van de geldigheidsduur zijn gehele waarde.
12.5 Het is niet mogelijk een tegoed en/of cadeaubon na het verstrijken van de geldigheidsduur in te leveren voor geld en/of producten. 
12.6 Cadeau of tegoedbonnen verstrekt door BABOBA Organic Luxury zijn uitsluitend in te wisselen voor producten die BABOBA aanbied op haar webshop en in haar fysieke winkel.

Daarom bestel je op Baboba.nl

  • GRATIS levering binnen Nederland vanaf €45
  • Verzending binnen Nederland onder €45 slechts €4.95
  • Verzending naar België & Duitsland €6.95
  • Snelle levering: 1 tot 2 werkdagen
  • VEILIG betalen met Ideal, Paypal, vooraf overmaken of betalen bij afhalen met pin of contant 

ideal paypal

OPENINGSTIJDEN:
MA. 10:00-18:00  
DI.T/M DO. 9:00-18:00
VR. 9:00-20:00
ZA. 9:00-17:00

BABOBA
(Midas winkelcentrum)
Markt 10 - K
5721 GE Asten
info@baboba.nl